19 Haz 2013

2012-2013 Tarih Dersi Sene Sonu 2. Dönem Sonu Zümre Toplantı Tutanağı!


2012–2013 ÖĞRETİM YILI ............................................................ LİSESİ TARİH DERSLERİ VE SEÇMELİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI DERSİ SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI
Karar No: 4
Toplantı Tarihi: 19.06.2013 Çarşamba
Toplantı yeri: Öğretmenler Odası
Toplantı Saati: 11:00
Zümre Başkanı: ............................
Toplantıya Katılanlar: ...................., .....................
 GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve Yoklama
2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun okunması
3. Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi
4. Atatürkçülük konularının derslerde işlenilmesinin görüşülmesi
5. Başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırma tedbirlerinin görüşülmesi
6. Öğretim Teknik ve Yöntemlerinin görüşülmesi
7. Ölçme ve Değerlendirme konusunun görüşülmesi
8. Dönem ödevlerinin görüşülmesi
9. Yıllık planların programa uygunluğunun görüşülmesi
10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı
11. 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi
12. Dilek ve Temenniler
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Açılış ve yoklama:
19.06.2013 tarihinde yapılan sene sonu zümre öğretmenleri toplantısı zümre başkanı .................... hayırlı ve verimli geçmesi dileğiyle açılmıştır. Toplantıya tüm zümre öğretmenlerinin katıldığı görülmüştür.
2. Türk Milli Eğitimi’nin amaçları:
Türk Milli Eğitimi’nin amaçları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan ve 1790 sayılı Tebliğler Dergisi’nden zümre başkanı ........................... tarafından okunmuştur.
3. Bir önceki zümre tutanaklarının görüşülmesi:
II. Dönem zümre tutanakları incelendi. Alınan kararlar ............................... tarafından okundu. Alınan kararlara zümre öğretmenlerinin titizlikle uyduğu ve başarıyla uygulandığı görüldü.
4. Atatürkçülük konularının derslerde işlenilmesinin görüşülmesi:
Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili konuların yıllık planlara 2488 sayılı Tebliğler
Dergisi ve azınlıkla ilgili konuların da 2538 ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtildiği şekilde yansıtıldığı görülmüştür.
5. Başarı durumunun değerlendirilmesi ve başarıyı artırma tedbirlerinin görüşülmesi:
.............................. ;  girdiği sınıfların başarı yüzdelerini belirtti:
Tarih derslerindeki başarı oranı;


9 MLA-% 70      
9MLC -%57
9MLD- %53
9MLE -%64
9MLF- %75
10-A -%62
10-F-%73
10-G-%71
Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları dersinde başarı oranı;

9ATL-A-%100

9 ATL-B-%100

9MLB-%100

9MLC-%100

9MLD-%100

...........................; girdiği sınıfların başarı yüzdelerini belirtti:

Tarih derslerindeki başarı oranı;

9 ATL-A-%100       10 MLB-%95

9ATL-B-%100         10 MLC_%85

9 ATL-C-%100         10 MLD-%100

9 ATL-D-%100         10 MLE-%100

9 ATL-E-% 87

9 ATL-F-% 96

9MLB-%100

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları  dersi başarı oranı;

9 ATL-G-%100

9MLE-%70

9MLF- %80

................................... girdiği sınıflardaki başarı oranlarını belirtti;

Tarih derslerindeki başarı oranı;

9 ATL-G-% 96

9 MLB-%100

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları dersi başarı oranı;

9 MLA-%100

 Ancak bu başarı durumunun sınıf seviyelerine ve şubelere göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Başarının değerlendirilmesi konusunda söz alan ....................... 9. Sınıflar meslek bölümlerinde  başarı durumunun genel olarak düşük olduğunu belirtmiştir. Seviyelerinin oldukça düşük olduğu bu yüzden, bu başarısızlığın giderilmesi için de sınıf seviyelerine göre soru sorulmasının başarıyı arttıracağını vurgulamıştır.

Bu konuda söz alan ..........................  ise derslerde öğretmenlerin ortak tutum ve davranış sergilemelerinin de başarıyı arttıracağını belirtmiştir.

........................... ise başarısız olan öğrencilere başarabileceği görev ve sorumluluklar yüklemenin de başarıyı arttıracağını vurgulamıştır.

............................ ise öğrencilere çalışma ve öğrenme becerileri, problem çözme ve karar verebilme becerilerinin kazandırılmasının da başarıyı arttıracağını vurgulamıştır.


6. Öğretim Teknik ve Yöntemlerinin görüşülmesi:

 Tarih dersleri işlenirken anlatım, soru-cevap, tartışma, rol oynama, örnek olay, beyin fırtınası, münazara gibi yöntem ve tekniklerin kullanılabileceği değerlendirilmiştir. .........................; özellikle tarih derslerinde görselliğin çok ilgi çekici olduğunu, teknolojik olarak görsel ders işlemede sıkıntı çekildiğini, fakat akıllı tahtalar gelirse daha keyifli ve başarılı olunabileceğini söyledi. Öğrencilerin derse hazırlıksız gelmeleri ders başarısını düşürmekte, bu yüzden hazırlık yapmalarını gerektiren ödev soruları verilmesi gerektiği belirtildi.Fakat ödevler verilse bile ısrarla çalışmayan öğrencilerin varlığı başarıyı olumsuz etkilemiştir.


7. Ölçme ve Değerlendirme konusunun görüşülmesi:

 (01.02.2007 / 26421 RG) de belirtilen sınav yönetmenliğine göre haftalık ders saati 2 olan Tarih 9 ve 10. Sınıf dersleri ile S. Demokrasi derslerinde her dönem iki yazılı yapıldı. Yine bu sınav yönetmeliğe göre yazılı tarihleri en az bir hafta önceden duyurulmuş ve değerlendirme sonuçları en geç iki hafta içerisinde okunmuştur.

Sözlü notları:

(Değişik 19.10.2005 / 25971 RG) de belirtilen sınav yönetmenliğine göre bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esas alınmıştır. Dersin özelliğine göre ve imkânlar ölçüsünde daha çok sözlü puanlar verilebileceği de değerlendirilmiştir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılamayacağı ve sözlü puanların öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmalara, derse hazırlıklı gelmelerine, ders içindeki etkinliklere katılmalarına vb. esaslara göre uygulama yapılması kararlaştırılmıştır. 

8. Dönem ödevlerinin görüşülmesi:

 Yıllık ödevler:

2300 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki ödev yönetmeliğine göre yıllık ödevler ilk iki ay içerisinde verilmiş ve nisan ayının ikinci haftasından itibaren toplanmıştır.Ödevlerin ay ay takibi yapılarak öğrencilere yönlendirme yapılmıştır.Zümredeki değerlendirme ölçütlerine göre de değerlendirme yapılarak not verilmiştir.


9. Yıllık planların programa uygunluğunun görüşülmesi:

Yapılan zümre toplantısında zümre öğretmenlerinin girdiği dersleri yıllık planlara uygun olarak işledikleri ve konuları bitirdikleri tespit edilmiştir.


10. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı:

 Ders araç ve gereçleri:

Bu konuda ............................ tarih derslerinde kullanılacak araç ve gereçlerin öğrencilere duyurulmasının, tanıtılmasının ve bu araç ve gereçleri kullanmanın önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda tarih dersleri için gerekli olan araç ve gereçlerin kullanılması kararlaştırılmıştır.Ayrıca Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları Ders kitabının geç gelmesi ve gelen kitapların da her sıraya bir tane düşecek şekilde olması başarıyı olumsuz etkilemiştir. Hatta bazı sınıflarda hiç kitap olmadığı için dersin işlenişi sıkıcı ve sıkıntılı ve başarıyı olumsuz etkileyen bir durum olmuştur.Seneye bu ders kitaplarının kişi başına bir tane düşecek şekilde olması konusunda çalışma yapılması gerektiği belirtildi.

11. 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı konu bitirme durumunun görüşülmesi:

Tarih grubu zümre öğretmenlerinin 2012-2013 Eğitim - Öğretim yılı sonunda okul idaresine verecekleri konu bitirim raporlarından alınan verilere göre konuları müfredat programlarına uygun olarak işledikleri ve bitirdikleri tespit edilmiştir.

12. Dilek ve Temenniler:

 Zümre Başkanı ................ yıl sonu zümre toplantısının hayırlı olması dileğiyle kapatıp iyi tatiller dilemiştir.

Tarih Öğretmenleri:
                                                                                                       
.....................................                               .............................................                ...............................


  19/06/2013

   UYGUNDUR


   OKUL MÜDÜRÜ

1 yorum: