12 Ara 2008

2008-2009 Demokrasi,İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü İç Tüzüğü

OKULUN ADI
BİGA İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

SOSYAL KULÜBÜN ADI : DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK KULÜBÜ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI

SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, resmî, özel ilköğretim ve orta öğretimde ders programlarının yanında öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ile toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak etkinliklerle törenler ve diğer çalışmaların düzenlenip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 62 nci maddesi, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi, 5/6/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 11 inci maddesi, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 11 inci maddesi ile 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Kurum: Resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile diğer yaygın eğitim kurumlarını,
d) Müdür: Resmî, özel ilköğretim ve orta öğretim ile yaygın eğitim kurumu müdürlerini,
e) Sosyal Etkinlik: Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarını,
f) Öğrenci Kulübü: Öğrencilerin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan grubu,
g) Toplum Hizmeti: Öğrencilerin, yaş ve bilgi seviyesine uygun olarak her türlü toplum ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla yapacakları çalışmaları,
h) Danışman Öğretmen: Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının rehberlik, danışmanlık ve gözetim görevini yürüten öğretmeni veya öğretmenleri,
ı) Gönüllü Veli: Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan veli veya velileri,
j) Sosyal Etkinlikler Kurulu: Sosyal etkinlikler kapsamındaki öğrenci kulübü ve toplum hizmeti faaliyetlerini koordine etmek amacıyla oluşturulan kurulu
ifade eder.

AMAÇ:

SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI


Madde 5 - Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.


İLKELER


Madde 6 - Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına
özen gösterilir.


ESASLAR


Madde 7 - Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul-aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne TAMAMLANDI, TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK-8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK-3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK-4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK-6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK-5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU


Madde 8 - Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ


Madde 9 - Öğretim yılı başındaki okul-aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK-10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.
Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI


TOPLUM HİZMETİ
Madde 12 - Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
Toplum hizmeti;
a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,
e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 13 - Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4-8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.

d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK-11).
e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER

OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
Madde 14
- Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
Müdür;
a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
b) Okulun eğitim-öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ


Madde 15 - Danışman öğretmen;
a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ


Madde 16 - Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.


GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ


Madde 17 - Gönüllü veli;
a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK-9).

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ


Madde 18 - Temsilci;
a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ


Madde 19 - Öğrenciler;
a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK KULÜBÜNÜN KURULUŞU

1. Öğrenci Kulübü yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (...................) öğrenciden oluşmuştur.

2. Bu öğrenci kulübünün danışman öğretmeni .....................................'dır.

3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;
Başkanlığa (................................................................................................),
Başkan yardımcılığına (..............................................................................),
Sekreterliğe (...............................................................................................),
Saymanlığa (................................................................................................), ve
üyeliğe de (..................................................................................................) seçilmişlerdir.
4. Kulüp denetim kuruluna (........................................................................) seçilmişlerdir.

5. Pano Düzenleme (...................................................................................................................) seçilmişlerdir.

DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a. Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

b. Kulüp üyelerinin yıl içinde alacağı görevleri tespit eder.

c. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.

d. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.

e. Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.

f. Sosyal Etkinlikler saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.

g. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

h. Kulüp üyesi öğrencilerle ilgili gerekli evrakların düzenlenmesi ve zamanında okula ve/veya görevli öğretmenlere teslimini yapar.

ı. Kulüp işlerinde görev alacak olan velilerin tespitini yapar.

i. Gönüllü velilerin yaptığı işleri denetler ve gözetir.

DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:

 • a. Okul müdürüne,
 • b. Görevli müdür yardımcısına,
 • c. Öğrenci Kulübü danışman öğretmenine,
 • d. Sosyal Etkinlikler Kuruluna

DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:

Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü şu öğrenci kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)


 • 1. Kültür ve Edebiyat Kulübü
 • 2. Kütüphanecilik Klubü
 • 3. Sivil Savunma Kulübü
 • 4. Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü
 • 5. Sosyal Dayanışma ve Yar.ile Kızılay Kulübü
 • 6. Sağlık, Temizlik ve Yeşilay Kulübü
 • 7. Spor Kulübü
 • 8. Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü
 • 9. Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü
 • 10. Meslek Tanıtma Kulübü
 • 11. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü

YÜRÜRLÜK:

Bu Tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

YÖNETİM KURULU

..................... .... ..................................

BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI

.................... ................................

SEKRETER SAYMAN

........................... ...............................

ASİL ÜYE İNCELEME KOMİSYONU

......................

PANO DÜZENLEME KOMİSYONU

İncelendi. Uygundur

..../..../....... .../...../........

Gülizar AYDIN Uzm. Öğrt. Yakup BAYEZİT Danışman Öğretmen Biga İhl ve Anadolu İhl. Müdür V.

BİGA İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Okul genelinde mevcut sosyal kulüplerden Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün, ...../....../....... tarihinde Öğretmenler odasında, Saat 12.30 ile 13.30 arasında aşağıda belirttiğimiz gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.


Danışman Öğretmen

Gülizar AYDIN

GÜNDEM MADDELERİ:
1. Öğrencilerle tanışma.
2. Kulüp yönetim ve denetleme kurulunun seçimi.
3. Diğer kulüplerle işbirliğinin yapılması.
4. Kulübün amaçları ve görevleri.
5. Öğrencilerin kulüp çalışmalarında görevlendirilmesi.
6. Yapılan ve yapılacak çalışmalar.

UYGUNDUR

...../...../.....

Uzm. Öğrt. Yakup BAYEZİT

Biga İhl ve Anadolu İhl. Müdür V.

GÖRÜŞME TUTANAĞI

Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün toplantısı ...../...../..... tarihinde saat 12.30'da Öğretmenler odasında istiklal marşının okunması ile başladı.
Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmenler ve öğrenciler kendilerini tanıttılar. Gündem maddeleri okundu.
Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede kulübümüzde görevli arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerektiğini .................................................. belirtti.
Kulübün öneminin ve anlamının okuldaki tüm öğrencilere anlatılması gerektiğini .......................... belirtti.
Diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı ve resimlerin uygun olanlarını bu öğretim yılında sınıf ve okul panolarına asılmasını................................................... önerdi.
Panolara asılacak yazı, resim ve şiirlerin incelenmek için bir yazı inceleme komisyonu, asmak için pano düzenleme komisyonu kurulmasını ..................................................... söyledi.
Panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını .................... .............. belirtti.
Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün öneminin anlatılmasını ....................................... söyledi.
Kulübde görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini ve kulüp başkanlığına seçilen öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının önemini ................................... belirtti.
Sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini ve öğretmenlerin sadece gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak katılmalarını .............................................. söyledi.

Danışman Öğretmen

Gülizar AYDIN

UYGUNDUR

...../...../.....

Uzm. Öğrt. Yakup BAYEZİT

Biga İhl ve Anadolu İhl. Müdür V.

K A R A R T U T A N A Ğ I

Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.

Bu doğrultuda;

1. Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün anlam ve önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.

2. Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.

3. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.

4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.

5. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün yönetim kuruluna ........................................................... ,

6. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün Başkanlığına, .........................................................,

7. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün Başkan Yardımcılığına ..............................................................,

8. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün Saymanlığına ............................................................................,

9. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün Sekreterliğine ............................................................................,

10. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün Asil üyeliğine.............................................................................,

11. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün İnceleme Komisyonuna .............................................................,

12. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübünün Pano Düzenleme Komisyonuna .................................................,

İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.

13. Yıllık çalışma programı hazırlandı.

Toplantı ...../...../....... tarihinde Öğretmenler odasında Saat: 12.30'da başlamış ve saat 13.30' da sona ermiştir.

Danışman Öğretmen

Gülizar AYDIN

UYGUNDUR

...../...../.....

Uzm. Öğrt. Yakup BAYEZİT

Biga İhl ve Anadolu İhl. Müdür V.

DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK KULÜBÜNÜN 2008-2009 ÖĞRETİM YILI

ÇALIŞMA TAKVİMİ

EYLÜL - EKİM - KASIM

 1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması.
 2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
 3. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
 4. Kulüp panosunun hazırlanması.
 5. "Atatürk ve İnsan Hakları" konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. "Atatürk ve Demokrasi." Konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi. Öğrencilerin bilgilendirilmesi.
 7. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 8. "İnternet ve İnsan Hakları" konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 9. Çocuk masalları olan internet site isimlerinin panoda duyurulması.
 10. Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 11. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
ARALIK - OCAK

 1. Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
 2. Yapılacakların karara bağlanması.
 3. "İyi Bir Yurttaş Nasıl Olunur?" konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 4. "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi"nin kulüp panosunda sergilenmesi.
 5. İnternette insan haklarına yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması.
 6. Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 7. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
ŞUBAT - MART

 1. Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
 2. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
 3. Alınan kararların uygulanması.
 4. "Demokrasimize Yönelik İç ve Dış Tehditler Nelerdir?" konulu yazıların bulunması ve kulüp panosunda sergilenmesi, öğrencilerin bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması. ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 5. Yöremizde bulunan insan hakları dernek ve kuruluşlarını tanıtıcı yazıların, bilgilerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 6. "Örnek Yurttaş." Çevremizde kulüp öğrencileri tarafından bir örnek yurttaş seçiminin yapılması ve okulda bu kişinin tanıtımının yapılması. Örnek yurttaşın hayatını ve çalışmalarını öğrencilere anlatması.
 7. Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

NİSAN - MAYIS

 1. "Çocuklukta Yurttaşlık"ın önemini belirten yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 2. Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
 3. Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik demokrasi, insan hakları ve yurttaşlık konusunda ödüllü bilmece ve bulmaca örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
 4. "Ailede, Okulda, Sınıfta Demokrasi." konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
 5. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler hazırlanarak katılınması.
 6. Ülkemizdeki Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık durumunun öğrencilere aktarılması.
 7. Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 8. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.
HAZİRAN

 1. "İyi Yurttaş, İşini en İyi Yapan İnsandır." konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi.
 2. Bu kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
 3. Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

Danışman Öğretmen

Gülizar AYDIN

UYGUNDUR

...../...../.....

Uzm. Öğrt. Yakup BAYEZİT

Biga İhl ve Anadolu İhl. Müdür V.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

 1. Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü
 2. Bilinçli Tüketici Kulübü
 3. Çevre Koruma Kulübü
 4. Çocuk Hakları Kulübü
 5. Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü
 6. Denizcilik Kulübü
 7. Engellilerle Dayanışma Kulübü
 8. Felsefe Kulübü
 9. Fotoğrafçılık Kulübü
 10. Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü
 11. Halk Oyunları Kulübü
 12. Havacılık Kulübü
 13. Hayvanları Koruma Kulübü
 14. İzcilik Kulübü
 15. Kooperatifçilik Kulübü
 16. Kültür ve Edebiyat Kulübü
 17. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Okul Müzesi Kulübü
 18. Kütüphanecilik Kulübü
 19. Meslek Tanıtma Kulübü
 20. Müzik Kulübü
 21. Resim Kulübü
 22. Sağlık, Temizlik, Beslenme ve Yeşilay Kulübü
 23. Satranç Kulübü
 24. Sivil Savunma Kulübü
 25. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma, Çocuk Esirgeme, Kızılay ve Benzeri Kulübü
 26. Spor Kulübü
 27. Tiyatro Kulübü
 28. Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Kulübü
 29. Yayın ve İletişim Kulübü
 30. Yeşili Koruma Kulübü

* (Okullarda bu çizelgede yer alan kulüpler dışında da kulüpler oluşturulabilir. Konuları birbirine yakın olanlar birleştirilerek yeni öğrenci kulüpleri oluşturulabilir.)

* (Millî Eğitim Bakanlığı Eylül 2005 tarih ve 2576 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında oluşturulabilecek kulüpler listesi.)

BİGA İMAM HATİP LİSESİ VE ANADOLU İMAMA HATİP LİSESİ

DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK KULÜBÜ

GÖREVLİ ÖĞRENCİ LİSTESİDİR

SINIFI

NO

ADI VE SOYADI

12/A

22

MERVE ÖZKAN

12/A

90

BÜŞRA EPÇİN

12/C

1370

MEHMET ALİ BAYAR

11/A

150

AYŞE DÜNDER

11/A

158

ZEYNEP KOSA

11/A

171

KÜBRA BATU

11/C

1395

ARZU ŞENYILMAZ

10/A

120

MERVE TANDOĞAN

10/A

115

ESRA CEYLAN

10/B

181

NEFİSE TURHAN

10/C

1362

MUSTAFA SEZGİN

9/A

75

NAZMİYE SEZGİN

9/B

23

FATMANUR KURU

9/B

51

ŞEYMA ŞULE ŞAHİN

9/C

1451

HÜSEYİN KÖSE


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder